PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van GrindstoneSC², een activiteit van AWP Consult, met maatschappelijke zetel op 18 Augustuslaan 45, 9230 Wetteren, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0471.833.932
GrindstoneSC² en privacy
Staffing (rekrutering & interim-management) is wat we doen en we doen dat op onze eigen unieke manier.
We werken doelbewust exclusief voor de nichemarkt van Supply Chain en Logistics functies.
Voor ons is wat we doen geen numbers game. We matchen de juiste mensen met de juiste bedrijven in de juiste omstandigheden, met kennis van zaken, in een diepgaand proces van vragen, luisteren en challengen.
Hierdoor beschikken wij over grondige kennis van de kandidaten en interimmanagers die onze belangrijkste assets vormen en over de bedrijven die onze gewaardeerde klanten zijn.
Soms zijn deze gegevens gevoelig, altijd zijn ze vertrouwelijk. Zonder confidentialiteit en wederzijds vertrouwen in alle stappen van onze bedrijfsvoering kunnen wij dit werk niet naar behoren doen. Het spreekt voor zich dat dit bij uitstek geldt waar het persoonlijke gegevens van al onze zakenrelaties betreft.
Privacy & gegevensbescherming
Hieronder vindt u de regels die GrindstoneSC² hanteert om uw persoonlijke gegevens veilig te stellen en te voldoen aan de Europese regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR).
Lees dit document zorgvuldig door.
In overeenstemming met de GDPR-regelgeving zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover en contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande kanalen:
AWP Consult / GrindstoneSC², 18 Augustuslaan 45, 9230 Wetteren, ann.grindstone@awpc.be, 09/369 75 33
Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom
Uw persoonsgegevens worden door GrindstoneSC² verwerkt voor onze activiteiten van staffing en interim-management en de daarbij horende communicatie.
Hiervoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen: persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail), gegevens omtrent studie, loopbaan, opleidingen en talenkennis. Andere persoonlijke informatie, opgenomen in een cv dat aan ons wordt overgemaakt in het kader van bovenvermelde doeleinden, wordt enkel opgeslagen als onderdeel van dit cv. Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.
Juridische grondslag
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming met één of meer verwerkingsdoeleinden vermeld in deze verklaring. U kan op ieder ogenblik uw toestemming intrekken. Meer informatie hierover leest u verder.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die U met ons heeft gesloten of om, op uw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen.
Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van onze gerechtsvaardigde belangen die in bepaalde gevallen zwaarder wegen dan mogelijk nadeel voor uw rechten, met name als wij gebruik maken van openbare bronnen.
Verwerkingsverantwoordelijke
Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij zelf verzamelen in het kader van onze diensten en activiteiten. Wij treden dus op als zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke, te weten de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
In het kader van een specifieke opdracht van een klant kan het uitzonderlijk en enkel op verzoek van de klant, voorkomen dat wij persoonsgegevens van deze klant ontvangen en op dat moment als verwerker van deze gegevens gaan optreden, onder verantwoordelijkheid van de klant. We stellen daar in dat geval steeds een expliciet akkoord over op.
Verstrekking aan derden
Om persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze werknemers en aangestelden (associate partners). Wij garanderen eenzelfde niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan deze werknemers en aangestelden.
Persoonsgegevens worden enkel beperkt doorgegeven aan onze klanten wanneer dit kadert in een lopende opdracht en nooit zonder toestemming van betrokkenen. Wij geven richtlijnen aan onze klanten hoe GDPR-compliant om te gaan met persoonsgegevens, o.m. aangaande de termijn waarbinnen zij deze gegevens mogen bewaren.
Uw data worden onder geen enkele voorwaarde doorverkocht aan derden. Enkel indien wij wettelijk verplicht worden ze door te geven, zal hiervan worden afgeweken.
Daarnaast maken wij gebruik van een derde partij voor: het verzorgen van de internet-omgeving (webhosting), het verzorgen van IT-infrastructuur en dataopslag, CRM en ATS (Applicant Tracking System) Met deze technische derden worden strikte verwerkersovereenkomsten afgesloten zoals de GDPR bepaalt.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER, zijnde de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), of landen met een passend beschermingsniveau, opgenomen in het Adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. De meest recente lijst vind u hier
Gebruik van cookies en Google Analytics
Wij gebruiken enkel essentiële cookies die nodig zijn om onze website te laten functioneren. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op.
Voor het verzamelen van informatie over het gebruik van deze website gebruiken wij Google Analytics. Tot deze geanonimiseerde gegevens behoren o.a. het aantal bezoekers, de tijd die ze doorbrengen op een webpagina, foutmeldingen en de wijze waarop ze op onze site terechtkomen.
Verder informeren wij u dat ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld en er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.
De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Als u niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser.
Bewaartermijn
Gegevens worden bewaard zolang betrokkenen ons daarvoor toestemming geven of noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking zoals hoger vermeld. De toestemming zal voorafgaand aan elk gebruik ervan in het kader van een opdracht opnieuw gevraagd worden.
Uw persoonsgegevens zullen ook worden bewaard en gebruikt als en zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. U hebt ten allen tijde het recht uw gegeven toestemming in te trekken. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.
U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u bij het begin van deze privacy statement. Wij doen er alles aan om aan uw vraag tegemoet te komen. Mocht een geboden oplossing voor uw klacht toch onvoldoende blijken, kunt u zich wenden tot de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Wijziging privacy statement
GrindstoneSC² kan zijn privacy statement wijzigen. In voorkomend geval zullen wij hierover communiceren op onze website.